Kişisel Verileri İşleme Politikası

Kişisel Verileri İşleme Politikası

Veri Sorumlusu 

Kotan Bau Yapı San ve Tic. A.Ş. (“Kotan Bau Yapı”) kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktadır. Kotan Bau Yapı, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından kişisel verileri işlenen kişilere (“İlgili Kişiler”) karşı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Bu bağlamda Kotan Bau Yapı, KVKK’nın öngördüğü ilkeler ışığında kişisel verilerinizin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, kişisel verileri işlenen kişinin (“İlgili Kişi”) aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması hususunda büyük bir özenle hareket etmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile amaçlanan KVKK uyarınca Kotan Bau Yapı’nın veri işleme faaliyetleri hakkında İlgili Kişilerin aydınlatılmasıdır.

Kotan Bau Yapı San. Tic. A.Ş.’nin İşlediği Veriler 

Kotan Bau Yapı’in müşterilerine ait işlediği kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe işbu Aydınlatma Metni içerisinde geçen “kişisel veri” ifadesi aşağıda sıralanmış olan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi (ad ve soyad bilgilerinden ibarettir)
 • İletişim Bilgisi (e-mail, adres, sabit telefon ve cep telefonu bilgilerinden ibarettir)
 • Mesleki Deneyim Bilgisi (meslek grubu ve görev/ünvan bilgilerinden ibarettir)
 • Risk Yönetimi Bilgisi (IP adresinden ibarettir)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (şifre ve parola bilgilerinden ibarettir)
 • Kotan Bau Yapı’in çevrimiçi ziyaretçilerine ait işlediği kişisel veriler ise ziyaretçilerinin IP adresinden ibarettir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki sayılan amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi amacıyla,
 • Sözleşmelerin ifasını gerçekleştirmek amacıyla,
 • Yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenleme ve sizlerin yürürlükteki mevzuattan kaynaklı haklarını tam ve gereği gibi kullanabilmelerini temin etmek amacıyla,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek amacıyla,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere sunabilmek ya da bilgi vermek amacıyla,
 • Müşterilere ilişkin veri tabanlarının oluşturulması, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, müşterilerimizi tanımak, karşılıklı iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla,
 • Müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat işlemleri, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek amacıyla,
 • Kotan Bau Yapı’nın ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak amacıyla,
 • Yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek amacıyla,
 • Sizlerle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek amacıyla,
 • Anlaşmalı olunan kurumlarla size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • İş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini amacıyla,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilesi amacıyla,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla,
 • Bunların yanı sıra, sunmuş olduğumuz hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması için iş birliği yaptığımız kuruluşlar ve anlaşmalı olduğumuz ticari elektronik ileti aracı hizmeti sağlayıcısı tarafından işlenecek veya hali hazırda işlenmiş olan iletişim adreslerinize, Kotan Bau Yapı’in hizmetleriyle ilgili tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için SMS ve/ veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılması amacıyla da kişisel verileriniz işlenebilecektir. (Kanunen gerekli olması halinde konuya yönelik onayınız alınacaktır.)

Kişisel Verilerin Aktarımı 

Kotan Bau Yapı, kişisel verilerinizi yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak 3. kişilere aktarmaktadır.
Kotan Bau Yapı, kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla yurt içi ortaklıklarına ya da iştiraklerine, destek hizmeti verilen veya destek hizmeti alınan yurt içi üçüncü kişilere, veri işleme faaliyetlerinde bize destek sunan hizmet sunucularına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ticari faaliyetlerinin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarına, tanıtım ve reklam yapılabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısına KVKK’da öngörülmüş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kotan Bau Yapı tarafından verilen hizmet veya ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, web sitesi ziyaretleri ve web sitesi üzerinden yapılmış olan başvurular, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, tüm mobil uygulamalarımız, SMS kanalları, sosyal medya mecraları, müşteri görüşmeleri, anketler ve organizasyon alanı vb. yerlerde doldurulan bilgi formları üzerinden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.
Kotan Bau Yapı, müşterilerinin kişisel verilerini sözleşmenin kurulması ve ifası için doğrudan doğruya gerekli olduğundan KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c. bendi uyarınca ve Kotan Bau Yapı’nın meşru menfaatleri doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının f. bendi uyarınca işlemektedir. Ancak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası altında düzenlenmiş olan “kanunda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hallerinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca İlgili Kişi,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup, imzalayarak şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz:
(1) http://www.kotanbauyapi.com.tr/ adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Yassıören Mah. Mediha Sk. No:5 Akpınar Sanayi Sitesi Arnavutköy / İstanbul” adresine iletilmesi,
(2) http://www.kotanbauyapi.com.tr/ adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun (kotanbau@hs03.kep.tr) adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
(3) Şirketimiz sisteminde bulunan elektronik posta adresinizin kullanılmak suretiyle e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması ve emirhan.baltaci@kotanbauyapi.com.tr adresine gönderilmesi,
(4) Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması ve emirhan.baltaci@kotanbauyapi.com.tr adresine gönderilmesi
Söz konusu talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kotan Bau Yapı’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.